2009-07-01
ბრძანება №:60 / 01-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის #91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის #13 სხდომის გადაწყვეტილების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის  დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების 2009 წლის 30 ივნისის #129 /02-01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

 1. გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად;
 2. კონკურსი ცხადდება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულებით სრული პროფესორის ვაკანტურ საშტატო  ერთეულზე, ხელფასი  თვეში არანაკლებ 900 (ცხრაასი) ლარის ოდენობით.     
 3. სრული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს არანაკლებ 6 წლის  პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება;
 4. კონკურსი გამოცხადდეს 2009 წლის 1 ივლისს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა განისაზღვროს 2009 წლის 1  აგვისტოდან  2009 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით;
 5. სრული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

  ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ავტობიოგრაფია (cv);
  დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის
  (დოკუმენტების) ასლი;
  ე) სალექციო კურსების ჩამონათვალი - სილაბუსებით;
  ვ) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;
  ზ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით  პოტენციალს;


    კანდიდატმა სასურველია წარმოადგინოს:

  ა)  ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელობის ან პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;
  ბ)  ინფორმაცია მისი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებული  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ;

 6. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს თსუ-ს კანცელარიაში 2009 წლის 1 აგვისტოდან 2009 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3 (II კორპუსი);
 7. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:
 8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

   საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წარდგინება #12213 26.06.2009წ.

 

 

 

 

 

    რექტორი, პროფესორი
                                     გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება