2013-12-10
ბრძანება №:830/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01, 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების  და 2013 წლის 21 ოქტომბრის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატის სხდომის ოქმის, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 28.11.2013წ. №37133/02  დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ. კორძაიას 15.11.2013წ. №35984/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სემესტრის შემდეგი სტუდენტები:

       I სემესტრი

1.    აბულაძე ნატა _ 877.48 ლარი.
2.    ადამია ნათია _ 877.48 ლარი.
3.    კვარაცხელია შორენა _ 877.48 ლარი.
4.    კოღუა ირაკლი _  877.48 ლარი.
5.    შარიფაშვილი ხატია _ 877.48 ლარი.
6.    ცინაძე თამარი _ 877.48 ლარი.
7.    წიკლაური რუსუდანი _  877.48 ლარი.
8.    ხომასურიძე ეკატერინე _  877.48 ლარი.     
     
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება