2014-12-26
ბრძანება №:1017/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,    სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2014 წლის 11 დეკემბრის №202/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2014 წლის 24 დეკემბრის №44476/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის, პროფესორის დ. კორძაიას 19.12.2014წ. №43818/02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:   

  I სემესტრი
  1.    კრავეიშვილი ციცინო – 1552.60 ლარი
  2.    მარხულია ვერა – 1552.60 ლარი

  III სემესტრი
  1.    აბულაძე ნატა – 1552.60 ლარი
  2.    ადამია ნათია – 1552.60 ლარი
  3.    კვარაცხელია შორენა – 1552.60 ლარი
  4.    კოღუა ირაკლი – 1552.60 ლარი
  5.    შარიფაშვილი ხატია – 1552.60 ლარი
  6.    ცინაძე თამარი – 1552.60 ლარი
  7.    წიკლაური რუსუდანი – 1552.60 ლარი
  8.    ხომასურიძე ეკატერინე – 1552.60 ლარი
 1. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
 2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
 3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
 4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
 5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                              დ. ჩომახიძე « უკან დაბრუნება