2010-12-01
ბრძანება №:114/01-01

ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 135 წლისთავის აღნიშვნის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 135 წლისთავის აღნიშვნის შესახებ
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, პირველი ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის დაბადების  135 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები გაიმართოს 2011 წლის აპრილში.
 2. შეიქმნას ივანე ჯავახიშვილის საიუბილეო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ალექსანდრე კვიტაშვილი – რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (თავმჯდომარე);

  ბ) მარიამ ლორთქიფანიძე – რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი (თანათავმჯდომარე);

  გ) თამაზ გამყრელიძე – რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი (თანათავმჯდომარე);

  დ) ლევან ალექსიძე  – რექტორის მოადგილე (თანათავმჯდომარე);

  ე) ოთარ ჯაფარიძე – რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი (თანათავმჯდომარე);

  ვ) დავით ჩომახიძე – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (თავმჯდომარის მოადგილე);

  ზ)  კახაბერ ლორია – წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი;

  თ)  მარინე ლომოური – რექტორის მრჩეველი;

  ი) დარეჯან თვალთვაძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

  კ) ირაკლი საღარეიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი;

  ლ) ნინო დურგლიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

  მ) ნანა მამაგულიშვილი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;

  ნ) გიორგი ღვედაშვილი – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

  ო) ნუნუ ოვსიანიკოვა – კანცელარიის უფროსი;

  პ) მაია გურაბანიძე – მუზეუმის დირექტორი;

  ჟ) ირაკლი ხარჯავანიძე – კულტურისა და სპორტის ცენტრის უფროსი;

  რ) ვასილ გუბაძე – სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი;

  ზ) ზურაბ გაიპარაშვილი – მუზეუმის დირექტორის მოადგილე (კომისიის მდივანი).
 3. კომისიამ შეიმუშაოს საიუბილეო ღონისძიებების ნუსხა და უხელმძღვანელოს მათ განხორციელებას;
 4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს; 
 5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაინტერესებულ პირთა და სტრუქტურულ ერთეულთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 6. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი                                    ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება