2018-05-15
ბრძანება №:118/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,     373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის  მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და ,,ზ’’ ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ”   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 დადგენილების დანართი N1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და   მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის, მე-10 მუხლისა და მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ღლონტის   2018 წლის  14 მაისის N9651/10 წერილის  (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 14 მაისის  სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) სექტორების, ცენტრების, ობსერვატორიების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით: 
გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის სექტორი 
1. ვარამაშვილი ნოდარი -  მთავარი  მეცნიერი  თანამშრომელი – 1 საშტატო  ერთეული      (უვადო)
2. მინდელი პაპუნა - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
(10 წლის ვადით)  
3. აბაშიძე ვახტანგი - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
(10 წლის ვადით)  


4. ქირია ჯემალი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული  
(10   წლის   ვადით)  
5. ქართველიშვილი კარლო - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6. გვანცელაძე თამაზი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7. თარხან-მოურავი ავთანდილი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული   
8. ოდილავაძე დავით - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეულ
9. მათიაშვილი სოფიკო - მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10. ცაგურია თეიმურაზი -  მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
11. დოვგალი ნადეჟდა - მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
12. კიტოვანი დავითი -   მეცნიერი  თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული                     

გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკური სექტორი 
1. სბორშიკოვი ალექსანდრე - მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2. მეფარიძე ეკატერინე - მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3. ტეფნაძე დიმიტრი  -    მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 

დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნეტიზმის სექტორი 
1. ადამია შოთა  - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო  ერთეული  (უვადო)
2. ნიკოლაიშვილი მანანა - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3. ბერიშვილი    გიორგი -  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული   
4. მებაღიშვილი ნოდარი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5. ალანია ვიქტორი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6. სადრაძე   ნინო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორი 
1. ვარაზანაშვილი ოთარი - მთავარი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო  ერთეული      (უვადო)  სეისმოლოგიის მიმართულებით
2. კერესელიძე ზურაბ - მთავარი - მეცნიერი  თანამშრომელი – 1 საშტატო  ერთეული      (უვადო)  ფიზიკის მიმართულებით
3. არაბიძე ვახტანგი - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
 (10 წლის ვადით)   საინჟინრო - სამშენებლო  მიმართულებით
4. ქაჯაია ლალი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
ფიზიკა - მათემატიკის მიმართულებით
5. გოგმაჩაზე სერგო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
 საინჟინრო -გეოლოგიის მიმართულებით
6.  ხვედელიძე ირინე -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
  საძიებო - გეოფიზიკის მიმართულებით
7. ყვავაძე ნინო -  მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
 ფიზიკის მიმართულებით

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი 
1. გველესიანი ანზორი - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
   (10 წლის ვადით)  
2. ჩიხლაძე ვიქტორი - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
   (10 წლის ვადით)  
3. ხარჩილავა ჯუმბერი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული   
4. კირკიტაძე დარეჯანი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული   
5.  ბლიაძე თეიმურაზი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული


   
6.  დევიძე მარინა - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული   
7. ჩხიტუნიძე მარინე - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული              
8. ჩარგაზია ხათუნა - უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული                     
9. ჭანკვეტაძე ალექსანდრე - მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10. თავიდაშვილი ხატია - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული                     
11. ჯამრიშვილი ნინო - მეცნიერი  თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული                     

ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორი 
1. კვარაცხელია დიანა - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული 
2.  სურმავა ალექსანდრე - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული                     
3.  კუხალაშვილი ვეფხია -  მეცნიერ ი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული

კოსმოსური კვლევის ცენტრი 
1. ჩაგელიშვილი გიორგი - მთავარი - მეცნიერი  თანამშრომელი – 1 საშტატო  ერთეული        (უვადო)
2. ხარშილაძე ოლეგი - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
(10 წლის ვადით)  
3.  ჭანიშვილი რევაზი -მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
(10 წლის ვადით)  
4.  თვაური გენადი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
5.  უჩავა ელენე - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული

ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრი 
1. ჯიმშელაძე თამარი - უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
2. კობზევი გენადი - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული
3. კაპანაძე ნინო - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული
4. ვეფხვაძე სოფიო - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული
5. თოდაძე მარიამი - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული

დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია 
1. მათიაშვილი თამაზი - მეცნიერი  თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული

2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების  232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის  კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 23 მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  
4.ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. 
6. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.რექტორი                                                                        გიორგი  შარვაშიძე 


« უკან დაბრუნება