2013-03-11
ბრძანება №:486/01-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 201 2 -201 3 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ

 

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის   28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", ,,ს” და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის, მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის   4 თებერვლის #10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის #127/ ნ ბრძანებით დამტკიცებული " საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის " მე -6 მუხლის პირველი და მე -3 პუნქტებისა და სტუდენტების განცხადებების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1.     შეუჩერდეთ სტუდენტის სტატუსი 2012 -201 3 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის შემდეგ სტუდენტებს :

 

N

გვარი

სახელი

პირადი N

სემესტრი

სახელმწიფო დაფინანსება

 1.  

მეზვრიშვილი

თეონა


8


 1.  

კვირიკაშვილი

ნათია


4

30

 1.  

სხილაძე

ნინო


6


 1.  

გოგიშვილი

თამარ


8


 1.  

ხურცილავა

ვიტალი


4

70

 1.  

თათარაშვილი

თამარ


10


 1.  

პატაშური

ნინო


6

30

 1.  

ცაბაძე

ანა


5

30

 1.  

ციციშვილი

ზაზა


3

30

 1.  

ჩხაიძე

ქეთი


2


 1.  

მეტონიძე

ქეთევან


8


 1.  

ჯოხაძე

ეკატერინე


4

70

2, შეტანილ იქნეს ინფორმაცია 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.

4.  დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.

5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

.

 

 

რექტორი                 ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება