2019-12-04
ბრძანება №:261/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე


,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ’’  საქართველოს  კანონის  23-ე  მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“, ,,ო“   ,,პ“ ქვეპუნქტების, თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის ხელმძღვანელის კახაბერ ჭეიშვილის 2019 წლის 26 ნოემბრის N23083/10- 02 და თსუ მე-10 სასწავლო კორპუსის საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარის აკაკი მიქაბერიძის 2019 წლის 02 დეკემბრის N23491/29 კორესპონდენციების საფუძველზე,


ვბრძანებ:


1. შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში:


ა) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის 46-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


,,მუხლი 46. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრი

1. ვალერიან არღუთაშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2);
2. თეიმურაზ  ლოლაძე  - მატერიალური  რესურსების  მართვის  მენეჯერი  (ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქუჩა მე-2 შესახვევი N8):
3. ავთანდილ     გოლეთიანი - მატერიალური რესურსების მართვის ადმინისტრატორი (ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-2 შესახვევი, N8).“.


ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


1. ფაკულტეტის ადმინისტრაცია:
ა) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი (საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში);
ბ) ია ნაცვლიშვილი - სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი);
გ) ეთერი გიგაური - კანცელარიის უფროსი (კანცელარია);
დ) ირმა  მშვენიერაძე  -  სამსახურის  უფროსი  (სასწავლო  პროცესის  მართვის სამსახური);
ე) რუსუდან ლალაზაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (სამდივნო);
ვ) თამარ ბაგრატიონი - ბიბლიოთეკის გამგე (ბიბლიოთეკა);
ზ) ზვიად სიგუა - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (კომპიუტერული კლასები);
თ) მანანა   ლობჟანიძე   -   სამსახურის   უფროსი   (სამეცნიერო   კვლევებისა   და განვითარების სამსახური ) ასისტენტ-პროფესორი;
ი) რეზო  გოგოხია  -  ჟურნალის  მთავარი  რედაქტორის  მოადგილე  (ჟურნალის,,ეკონომიკა და ბიზნესი” რედაქცია);
კ) ნანა   ჩარგეიშვილი   -   სასწავლო   პროცესის   მართვის   სამსახურის   უფროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი);
ლ) ბონდო კაკუბავა - მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი; მ) უჩა გოგიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი;
ნ) ვალერი არღუთაშვილი – ასისტენტ - პროფესორი.


2. ეკონომიკის მიმართულება:
ა) სალომე კობახიძე - პროფესორის ასისტენტი (თეორიული ეკონომიკა); ბ) ნატალია შაქარაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (მიკროეკონომიკა); გ) ირმა ტყემალაძე -პროფესორის ასისტენტი (მაკროეკონომიკა);
დ) ანა ანანიაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (ეკონომეტრიკა);
ე) ქეთევან ჩიტალაძე - პროფესორის ასისტენტი (ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა);
ვ)  ნატო  თავხელიძე  -  პროფესორის  ასისტენტი  (საერთაშორისო  ეკონომიკა  და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია). 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება:
ა) რუსუდან მაისურაძე - პროფესორის ასისტენტი (საერთაშორისო ბიზნესი);
ბ) ნათია კახნიაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (ფინანსები და საბანკო საქმე);
გ) შორენა დავითაია - პროფესორის ასისტენტი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები); 
დ) ნატო ჭელიძე - პროფესორის ასისტენტი (მარკეტინგი);
ე) ნინო   ჩავლეშვილი   -  ლაბორატორიის   გამგე   (საბუღალტრო   აღრიცხვა   და აუდიტი);
ვ) მაია ნიკვაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (მენეჯმენტი და ადმინისტრირება); 
ზ) ხათუნა ჩხიკვაძე - პროფესორის ასისტენტი (ტურიზმი);
თ) ეკატერინე გულუა - ასისტენტ-პროფესორი; 
ი) გულად ნაკაშიძე - ლაბორატორიის გამგე;
კ)  ნატალია ხარაძე  - ასოცირებული პროფესორი - საგრანტო პროექტის ,,სტუდენტის  (მაგისტრანტის)  დროის  ბიუჯეტის  მართვა-სრულფასოვანი შრომითი რესურსების მიღების საფუძველი” ფარგლებში მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი.


4. ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა:
ა) ირაკლი თევდორაძე - მატერიალური რესურსების მენეჯერი.


5. ტურიზმის სკოლა:
ა) თამაზ ბარაბაძე - მთავარი სპეციალისტი - ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N44-46).“.

2.  ბრძანების  უნივერსიტეტის  ოფიციალურ  ვებგვერდზე  განთავსება  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი            ლაშა საღინაძე
« უკან დაბრუნება