2012-11-29
ბრძანება №:476/02-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 6 აგვისტოს #99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 26 ნოემბრის №30566/02 დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2012 წლის 22 ნოემბრის №30283/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. სპეციალობის გამოცდაში მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

) სამაგისტრო პროგრამა - გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია
ა.ა) ხუციშვილი შორენა - 428.33 ლარი

) სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა
ბ.ა) ბადალიანი რაზმიკ - 703.13 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა - სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია
გ.ა) მხჩიანი მარიამი - 703.13 ლარი
გ.ბ) ქათალანძე ელდარი - 703.13 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა - შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
დ.ა) თვალიაშვილი თეა - 703.13 ლარი
დ.ბ) კაკოიშვილი ქეთინო - 703.13

ე) სამაგისტრო პროგრამა - ფსიქოლოგიური შეფასება, დიაგნოსტირება და კონსულტაციები
ე.ა) გუგუშვილი ნინო ¬- 428.33 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ვ.ა) ნოზაძე პაპუნა - 703.13 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა - ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები
ზ.ა) ხვთისიაშვილი თამარი - 389.95 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია
თ.ა) გაბელია მიხეილ - 364.38 ლარი

ი) სამაგისტრო პროგრამა - სოციალური მუშაობა
ი.ა) გოგიაშვილი ნინო - 728.71 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები
კ.ა) ბაქანიძე ანა - 937.50 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა - მედია და ახალი ტექნოლოგიები
ლ.ა) თავაძე თეონა - 937.50 ლარი
ლ.ბ) იმედაშვილი სალომე - 201.10 ლარი
ლ.გ) კივილაძე სალომე – 201.10 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა - პოლიტიკის მეცნიერება
მ.ა) ქვარიანი რატი - 937.50 ლარი
მ.ბ) კენკაძე შოთა - 519.93 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი გეოგრაფია
ნ.ა) კანკია გიორგი – 937.50 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა - კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
ო.ა) ჭელიძე ალექსანდრე - 455.44 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა - ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია
პ.ა) ფანჩულიძე შალვა - 455.44 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                    დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება