2019-03-11
ბრძანება №:384/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 17.01.2017წ. N56/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული  ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 17.01.2017წ. N56/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირის-ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის    №28/01-01    და    ადმინისტრაციის    ხელმძღვანელის, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის ნუნუ ოვსიანიკოვას 2018 წლის 8 ნოემბრის №279/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თ. ზარანდიას 28.02.2019წ. №3492/31-01 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 17.01.2017წ. N56/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 57478 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით,      იურიდიული      ფაკულტეტის      სტუდენტები      შემდეგი თანაფარდობით:

1 ივანიაშვილი ელენე 55.11
2 ქობლიანიძე თამარ 703.13
3 ჭიკაძე მარიამი 703.13
4 ნადირაძე ნანა 421.88
5 შარია თამთა 421.88
6 ქავთარაძე თამთა 421.88
7 გიორგაძე მანო 703.88
8 ბასილაშვილი მარი 421.88
9 ლეონიძე ირაკლი 703.13
10 გოგეშვილი მარიამ 421.88
11 ჭიღლაძე ქეთი 421.88
12 ჯავახიშვილი მარიამ 421.88
13 თოჩხუა თამთა 421.88
14 დარბაიძე გიორგი 1406.25
15 ხარაბაძე მარადი 703.13
16 დარასელია სალომე 421.88
17 მინდიაშვილი ბადრი 421.88
18 მაღლაკელიძე ნატა 703.13
19 კრემერ დიმიტრი 703.13
20 იშხნელიძე საბა 421.88
21 ედიგაროვი ლილი 421.88
22 ენუქიძე ნინო 48.16
23 მინასიან ანდრანიკ 1406.25
24 რუხაძე ეთო 1406.25
25 დუმბაძე მარიკა 1406.25
26 ჩიღოშვილი გელა 1406.25
27 თოიძე რუსუდან 1406.25
28 ჭუმბაძე თინათინ 1406.25
29 გოგინავა თამარ 1406.25
30 ხარანაული თამუნა 1406.25
31 თოდუა თეონა 1406.25
32 გამხიტაშვილი გიორგი 1406.25
33 კიკნაძე თამარი 1406.25
34 ჩუბინიძე ვალერიან 1406.25
35 კორძახია თამარი 1406.25
36 ხუციშვილი ანა 1406.25
37 ბერიძე ნატო 1406.25
38 კაკაშვილი თამუნა 488.9
39 ცინცაბაძე ლია 488.9
40 ძნელაშვილი თამარ 1408.25
41 ონიანი მარიანა 1027.9
42 სარია ხათუნა 1027.9
43 ქანთარია დავით 1027.9
44 ხუბულია ლიკა 1027.9
45 გოგიშვილი გიორი 1149.56
46 ჯღარკავა ბაჩანა 1149.56
47 ზედგინიძე ზეზვა 459.82
48 ფაღავა ანანო 1406.25
49 სამხარაძე თამარი 433.05
50 კოჩაძე თამარ 689.74
51 ლაბაძე მაგდა 689.74
52 იჩქითი გვანცა 1379.47
53 სახოკია ანა 1379.47
54 გელაშვილი სოფიო 1379.47
55 მეგრელაძე ანა 1379.47
56 ბაიძე გიორგი 1406.25
57 ცქიფურიშვილი ანა 1406.25
58 პირველი ლილე 1352.69
59 შამათავა თამთა 1352.69
60 მთივლიშვილი ომარ 1378.47


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები სტუდენტების
მონაცემთა ბაზაში;
3.ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებ–გვერდზე    განთავსება,    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის   დეპარტამენტი,   საინფორმაციო   ტექნოლოგიების   დეპარტამენტი, იურიდიული  ფაკულტეტი);
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი     ნუნუ ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება