2013-09-16
ბრძანება №:1489/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 473-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №187 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2013 წლის 11 სექტემბრის №4659/27-05 (#26831/02, 11.09.2013) წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    გაიცეს 2013 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

1.        ალიევი    ელმარ    35001097771
2.        ალიევი    ორხან    10001060164
3.        ალმაზოვი    ელნურ    01027070063
4.        ახვერდოვ    რომან    01008058054
5.        ბაირამოვი    ელვინ    28001102190
6.        გარაევი    ვუსატ    28001112437
7.        გაჯიევი    სარხან    28001115441
8.        ვერდიევი    ელდანიზ    28001110644
9.        ისმაილოვი    ჯახანკირ    36601054582
10.      კურბანალიევი ელნურ    10001059828
11.      მადინაევა     აისელ    28001107744
12.      მამედოვა    ელნარა    28001107968
13.      მამედოვი    რამილ    15701029516
14.      მამედოვი    ჯამალ    28001085561
15.      მამედოვი    მაზახირ    28001106736
16.      მანუკიან    არამ     28001111134
17.      მურსაკულოვი რამიდ    28001092047
18.      მუსტაფაევი    ფარიდ    12001073195
19.      ოსმანოვა    გიულნარ    28001103519
20.      რამაზანოვი    ტუნჯაი    28001080851
21.      სადიკოვი    აიაზ    12001093682
22.      შაქაროვი    ემილ    28001087897
23.      შიხიევი    ჯეიხუნ    28001105077
24.      ხალილოვი    ტურალ    28001110457
25.      ხოჯაევი    ქამალ    36001036564


2.    შეტანილ იქნეს ცვლილება 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4.    ბრძანების დაინტერესებული პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
რექტორი, აკადემიკოსი                           ვლადიმერ პაპავა


« უკან დაბრუნება