2017-02-16
ბრძანება №:27/01-01

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის თბილისის ბიზნესის ასპირანტურაში სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელ პაატა კუბლაშვილის 2017 წლის 31 იანვრის N454/10 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის თბილისის ბიზნესის ასპირანტურაში სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელ პაატა კუბლაშვილის 2017 წლის 31 იანვრის N454/10 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით კომისიის   შექმნის შესახებ

       ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე  მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი – მე-3 ნაწილების, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის   წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუქტის  ,,ა“, ,,ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 25 აგვისტოს №146 და 2010 წლის    15 ნოემბრის №346 დადგენილებებისა და პაატა კუბლაშვილის 2015 წლის 31 მარტის №11972/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის თბილისის ბიზნესის ასპირანტურაში სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელ პაატა კუბლაშვილის 2015 წლის 31 მარტის N11972/02 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით შეიქმნას კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:  
ა) დავით ბოსტოღანაშვილი - იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) თამთა მამულაიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
გ) ეკა ენუქიძე - სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის  სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი;
დ)   თამარ ვეფხვაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
ე)   თამარ ზარანდია - იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მაოდგილე;
ვ) შორენა წენგუაშვილი - იურიდიული ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
ზ) შორენა ჩარბაძე -  იურიდიული ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
თ) ელზა ჩაჩანიძე - იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს; 
3.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი                                                     გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება