2011-03-01
ბრძანება №:31/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24-ე მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ-დამხმარე და სხვა პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2011 წლის 22 თებერვლის №24/02-01 ბრძანების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის რამაზ ბოჭორიშვილის 2011 წლის 22 თებერვლის №3721/02 და 2011 წლის 25 თებერვლის №4098/02 წერილების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად;
 2. კონკურსი გამოცხადდეს 2011 წლის 1 მარტს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 1 აპრილიდან 2011 წლის  15 აპრილამდე;
 3. კონკურსი ჩატარდეს საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ 1 თვის ვადაში.
 4. კონკურსი ცხადდება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის 1 საშტატო ერთეულზე.
 5. ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე ხელფასი განისაზღვრება თვეში 610 (ექვსას ათი) ლარით.
 6. ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:
  ა)  განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;

  ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

  გ)  პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;

  დ) უმაღლესი განათლების, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

  ე) სამოქმედო გეგმა ან/და მოტივაცია საკონკურსო თანამდებობის ფარგლებში;

  ვ) სამუშაო გამოცდილება პროფილის შესაბამისად.

 7. ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე შერჩეულ პირს ეზღუდება სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება;
 8. დამტკიცდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ალექსანდრე შენგელაია – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი – კომისიის თავმჯდომარე;
  ბ) არჩილ უგულავა – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
  გ) ნანა შათაშვილი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
  დ) თამაზ კერესელიძე - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
  ე) ვაჟა ბერეჟიანი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
  ვ) მერაბ ელიაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
  ზ) გურამ ქუთელია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - მდივანი;
  თ) ალექსანდრე თევზაძე -  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
  ი) გიორგი ღვედაშვილი – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების
  დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;
 9. დამტკიცდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე     ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის შესარჩევი კომისიის მუშაობის წესი ( დანართი 1 );
 10. საბუთების მიღება იწარმოებს თსუ II კორპუსში 2011 წლის 1 აპრილიდან 2011 წლის 14 აპრილის ჩათვლით ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. №3 (II კორპუსი) მე-2 სართული, ოთახი №234.
 11. ბრძანება გამოქვეყნდეს  გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
 12. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაინტერესებული პირისა და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.
 13. ინფორმაცია კონკურსის შესახებ განთავსდეს www.jobs.ge-ზე.
 14. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება