2013-12-13
ბრძანება №:160/02-01

,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის №156/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საინდეფიკაციო კოდი 204864548) გარდაქმნის (რეორგანიზაციის) შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №187 დადგენილების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ო. თაბორიძის 2013 წლის 04 დეკემბრის №37744/02, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ. კორძაიას  2013 წლის 12 დეკემბრის N38583/02 და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 09 დეკემბრის №38224/02 კორესპონდენციების საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები ,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ”ბ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის №156/02-01 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი №1-ში:
ა) დანართი №1-ის მე-3 მუხლის ,,3.6.4.” პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.6.4. იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია – ნინო ჭიკაძე, ლაბორატორიის გამგე;
ბ)  დანართი №1-ის მე-6 მუხლს დაემატოს შედეგი შინაარსის  ,,6.24” პუნქტი: ,,6.24. უროლოგიის დეპარატამენტი –თეიმურაზ ჩიგოგიძე –დეპარტამენტის სრული პროფესორი.”
გ) დანართი №1-ის მე-12 მუხლის ,,12.3” და ,,12.4” პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გა),,12.3. სტუდენტთა მომსახურების განყოფილების მესამე კორპუსის  №114 და №118 Oოთახებში განთავსებულ მატერიალურ ფასეულობებზე – ტარიელ კვიციანი, ამავე განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;”
გბ) ,,12.4. სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების პირველი კორპუსის №111 ოთახში განთავსებულ ფასეულობებზე_თინა მელქოშვილი, ამავე განყოფილების უფროსი.”
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება   დაევალოს  ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
3.  ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                            დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება