2014-07-10
ბრძანება №:677/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე‘‘ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 27 ივნისის №662/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 2014 წლის 07 აპრილის №154/01-01 ბრძანებების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მ. ჩავლეიშვილის 2014 წლის 07 ივლისის №20845/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილებები ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე‘‘ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 27 ივნისის №662/02-04 ბრძანების პირველ პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი
            გვარი    სახელი  დაფინანსების ოდენობა
1.    გურჯიძე    თამთა        1406.25 ლარი
2.    ბოლოკაძე    ნატო        1406.25 ლარი
3.    დავითაშვილი    თამარ        1406.25 ლარი
4.    მირცხულავა    სულხან        1406.25 ლარი
5.    კუპატაძე    თამარი        1406.25 ლარი
6.    კუპატაძე    ნინო        1406.25 ლარი
7.    ბრეგვაძე    თათია        1406.25 ლარი
8    მათიაშვილი    მარიამ      1406.25 ლარი
9    თუშიშვილი    ნანა        1406.25 ლარი
10.    ნოზაძე    ნათია        1406.25 ლარი
11.    კახნიაშვილი    მარიამ        1406.25 ლარი
12.    ნაცვლიშვილი    თორნიკე        1325 ლარი
13.    ჩიქოვანი    ანი        1325 ლარი

IV სემესტრი
           გვარი    სახელი   დაფინანსების ოდენობა
14.    ღუტიძე    თამარ        1406.25 ლარი
15.    აბესაძე    ნინო        1406.25 ლარი
16.    მორჩილაძე    გიორგი        1406.25 ლარი
17.    დგებუაძე    გვანცა        1406.25 ლარი
18.    ტეფნაძე    ლევანი        1406.25 ლარი
19.    ლატარია    სოფიკო        1406.25 ლარი
20.    ღამბაშიძე    ქეთევან        1406.25 ლარი
21.    ოდიშვილი    ქრისტინე        1406.25 ლარი
22.    ბერულავა    ფიქრია        1325 ლარი
23.    ვეშაგური    ეკატერინე        1325 ლარი
24.    გიორგაძე    ტარიელი        1325 ლარი


ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

                    გვარი    სახელი    დაფინანსების ოდენობა
25.    წოწოლაშვილი    ანეტა        1406.25 ლარი
26    ოდიშელიძე    ხატია        1406.26 ლარი
27.    პატარიძე    ბაკური        1406.26ლარი
28.    მიქელაძე    გიორგი        1406.25 ლარიIV სემესტრი

              გვარი    სახელი   დაფინანსების ოდენობა
29.    შეკიშვილი    ნანა        1406.25 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა
II სემესტრი
               გვარი    სახელი   დაფინანსების ოდენობა
30.    გელბაქიძე    თეონა         1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება