2013-10-23
ბრძანება №:128/02-01

"ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 30 სექტემბრის №174/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვლოის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საინდეფიკაციო კოდი 204864548) გარდაქმნის (რეორგანიზაციის) შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №187 დადგენილების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის და უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსის საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარის ქალბატონ ლიანა მჭედლიშვილის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №32567/02 კორესპონდენციის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება "ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 30 სექტემბრის №174/02-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,2. მეორე კორპუსის კომისია:
2.1. ლიანა მჭედლიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
2.2. რომან ხარბედია – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კონსულტანტი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
2.3. თვალმაისა ჯღარკავა – საფინანსო დეპარტამენტის არღიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.4. გაიოზ ტოკლიკაშვილი _ მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.5. შოთა ბარბაქაძე _ საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტის სისტემების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.6. ლელა შაველაშვილი – საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტის კომპიუტერული რესურს - ცენტრის ინჟინერი;
2.7. ოთარ თაბორიძე _ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.8. თადეოზ შენგელაია – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი;
2.9. ნელი სიდამონიძე _ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.10. გიორგი დვალაშვილი _ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.11. გიორგი ჟუჟუნაშვილი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.12. თეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სრული პროფესორი;
2.13. გიორგი კვერენჩხილაძე _ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2.14. მიხეილ ჩუბინიძე _ იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.15. ჯიმი კეკელაშვილი _ იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.”    

2. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების შესასრულებლად  გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის, დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
3. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.
4. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                             დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება