2010-01-21
ბრძანება №:14/01-04

იურიდიული ფაკულტეტის 2006-2007 სასწავლო წლებში ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის დოქტორანტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

იურიდიული ფაკულტეტის 2006-2007 სასწავლო წლებში ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის დოქტორანტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს #92-ე დადგენილებით დამტკიცებული "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის" მე-7 პარაგრაფის 1-ი პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 76-ე მუხლის შესაბამისად,


ვბრძანებ:


1.    დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 2006-2007 სასწავლო წლებში ჩარიცხული ქვემოთ ჩამოთვლილი დოქტორანტებისათვის, სამი ან მეტი სემესტრის განმავლობაში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით:

 
1.    არეშიშვილი ვიაჩესლავი
2.    გალდავა ლანა
3.    გვასალია გიორგი
4.    გოგიშვილი ლევან
5.    გრიგალაშვილი თამარი
6.    დევრისაშვილი ციცინო
7.    დოლიძე ნინო
8.    ეზუგბაია ზურაბ
9.    თომაშვილი ნინო
10.    კეკელაშვილი სერგო
11.    მემარნიშვილი გიორგი
12.    ნიკოლაძე ეკატერინე
13.    ონიანი ეკა
14.    სირაძე თინათინ
15.    ტყებუჩავა მაკა
16.    ფაჩუაშვილი ამირან
17.    ფხაკაძე ლაშა
18.    ყორანაშვილი ნინო
19.    შამათავა ლიკა
20.    ჩანგიშვილი თმარ
21.    წულაია ივლიანე
22.    ჭიჭიკოშვილი ზურაბი
23.    ჯოგლიძე თინათინი2.    დაევალოს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელება თსუ-ს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი).
3.    დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი) გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება 30 სამუშაო დღის განმავლობაში.
4.    დაევალოს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ბრძანების დაგზავნა უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და ფაკულტეტებისათვის.
5.    ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე (www.tsu.edu.ge).
6.    კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
7.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
   რექტორი, პროფესორი
                             გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება