2008-09-16
ბრძანება №:0

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ- პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №81/01-01)

ბრძანება № 81 / 01-01
       16.09.2008 წ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ-  პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის #91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის #13 სხდომის გადაწყვეტილების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ- პროფესორთა  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად;
 2. კონკურსი გამოცხადდეს 2008 წლის 15 სექტემბერს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2008 წლის 15 ოქტომბერი;
 3. კონკურსი ცხადდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის         13 ასოცირებულ და 3 ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

 • ფილოლოგიის მიმართულება

ლიტერატურის თეორია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

კლასიკური ფილოლოგია - 2 ასოცირებული პროფესორი;

ახალი ბერძნული ფილოლოგია _ 1 ასოცირებული, 1 ასისტენტ-პროფესორი;

ლიტერატურული ურთიერთობანი და თარგმანმცოდნეობა - 2 ასოცირებული პროფესორი;

ფრანგული ფილოლოგია (ფრანგული ლიტერატურა) _ 1 ასოცირებული პროფესორი;

იტალიური ფილოლოგია _ 1 ასოცირებული პროფესორი;

 • ისტორიის მიმართულება (ამერიკისმცოდნეობა) _ 1 ასოცირებული, 1  ასისტენტ-პროფესორი;
 • განათლების მეცნიერებების მიმართულება _ 1 ასოცირებული, 1 ასისტენტ-პროფესორი;
 • აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულება

არაბისტიკა - 1 ასოცირებული პროფესორი;

ირანისტიკა _ 1 ასოცირებული პროფესორი;

 • კავკასიოლოგიის მიმართულება (კავკასიური ენები) - 1 ასოცირებული პროფესორი
 1. თსუ ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

 

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ავტობიოგრაფია (cv);
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
ე) სალექციო კურსების ჩამონათვალი - სილაბუსებით;
ვ) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;
ზ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით პოტენციალს;

კანდიდატმა სასურველია წარმოადგინოს:

ა) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელობის ან პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;
ბ) ინფორმაცია მისი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ;

5.  ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ)  ავტობიოგრაფია (cv);
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ე) სამოტივაციო წერილი.

 1. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს თსუ-ს კანცელარიაში, თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1
 1. ბრძანება გამოქვეყნდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
 1. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წერილი #15611/02 05.09.2008წ.

 

 

 

 

   რექტორი, პროფესორი
                                   გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება