2010-04-12
ბრძანება №:75/02-01

“ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსთავსებლად” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 23.03.2010 წლის №60/02-01 ბრძანების №1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

“ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსთავსებლად” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 23.03.2010 წლის №60/02-01 ბრძანების №1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-24-ე, ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე  მუხლების და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის  საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შევიდეს ცვლილება  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 23.03.2010 წლის №60/02-01  ბრძანების დანართში №1 და  განცხადების მიღების ვადა გაგრძელდეს ა/წ 20 აპრილამდე.
2.  ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნდეს გაზეთ “24 საათში”  და განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე.
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                             რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება