2012-11-14
ბრძანება №:437/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე  
 
   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2012 წლის  12 ნოემბრის №29300/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის   ი. ბურდულის 2012 წლის 6 ნოემბრის №28836/02 წარდგინების საფუძველზე,
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

  III სემესტრი
ა) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
   ა.ა) ხაზარაძე  გიორგი - 1406.25 ლარი
   ა.ბ) შენგელაია თამთა - 1406.25 ლარი
   ა.გ) ქერაშვილი სალომე - 1406.25 ლარი
   ა.დ) ჯაფიაშვილი ლაშა - 1406.25 ლარი
   ა.ე) ურუშაძე თამარ - 1406.25 ლარი
   ა.ვ) ნებიერიძე ქეთევან - 1406.25 ლარი
   ა.ზ) ამირანაშვილი გიორგი - 1406.25 ლარი
   ა.თ) კონჯარია სოფიო - 1406.25 ლარი
   ა.ი) კობახიძე ნინო - 1406.25 ლარი
   ა.კ) დემეტრაშვილი მაია - 1406.25 ლარი
   ა.ლ) ბეგიაშვილი ნინო - 1406.25 ლარი  
   ა.მ) ასანიძე თემურ - 1406.25 ლარი
   ა.ნ) ჩხაიძე ნინო - 1406.25 ლარი
   ა.ო) მიქაბერიძე ხატია - 1406.25 ლარი
   ა.პ) ელოშვილი ნინო - 1406.25 ლარი
   ა.ჟ) ლომიძე გვანცა - 1406.25 ლარი
   ა.რ) შენგელია სალომე - 1406.25 ლარი
   ა.ს) ქიტოშვილი თამარი - 1406.25 ლარი
   ა.ტ) ფანჩულიძე სალომე - 1406.25 ლარი
   ა.უ) ქათამაძე ნინო - 1406.25 ლარი
   ა.ფ) გობეჯიშვილი ვერა - 1406.25 ლარი

III სემესტრი
ბ) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
  ბ.ა) დვალაძე გიორგი - 1406.25 ლარი
  ბ.ბ) ბერიძე აკაკი - 1406.25 ლარი
  ბ.გ) გიგაშვილი გიგა - 1406.25 ლარი
  ბ.დ) ჭანტურიძე ნანა - 1406.25 ლარი
  ბ.ე) ქვარაია გიორგი - 1406.25 ლარი
  ბ.ვ) ეფრემიძე სალომე - 1406.25 ლარი

გ) საერთო სამაგისტრო პროგრამა ,,საჯარო მმართველობა‘‘
გ.ა) ჯანჯღავა თინათინი - 1406.25 ლარი
გ.ბ) ვარამაშვილი გვანცა - 1406.25 ლარი
გ.გ) კვიჟინაძე ალექსანდრე - 1406.25 ლარი
გ.დ) სხირტლაძე ნინო - 1406.25 ლარი
გ.ე) ბაბუნაშვილი თეონა - 586.35 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  დ. ჩომახიძე
   


« უკან დაბრუნება