2016-04-27
ბრძანება №:453/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის 7 აპრილის №50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2016 წლის 21 აპრილის №15057/02 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თ. გაგოშიძის 19.04.2016წ. №14594/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 18586 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:


გვარი , სახელი

პირადი ნომერი

სპეციალობა :

ლარი

მატიაშვილი თამარი

განათლების მეცნიერებები

750

წულაია ნინო

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

713

ტივაძე ნატო

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

562,5

წურწუმია სალომე

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

562,5

ნეკაშვილი თამთა

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

562,5

ფალელაშვილი ლელა

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

562,5

ლომსაძე ქეთევან

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

ტოროტაძე ნინო

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

ოდილავაძე მარიამი

ფსიქოლოგიური შეფასება / დიაგნოსტირება      და კონსულტირება

375

გეზელიშვილი ქრისტინე

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

გვეტაძე ანნა

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

დვალიძე ნინო

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

ბაინდურაშვილი მარიამ

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

ბოჭორიშვილი გვანცა

განათლების მეცნიერებები

562,5

შერმაზანაშვილი მარიამი

განათლების მეცნიერებები

562,5

გრიშაშვილი მერი

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

ტერუნაშვილი ოლია

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

გოშაძე თამარ

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

375

თუხარელი ხატია

განათლების მეცნიერებები

375

რაზმაძე მარიამ

განათლების მეცნიერებები

375

ალადაშვილი თინათინი

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

დედაბრიშვილი ნუცა

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

თუნიაშვილი ანა

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

კვალიაშვილი ქეთევან

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

მაისურაძე თიკო

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

პაპიაშვილი მარიამ

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

შაყულაშვილი მარიამ

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

ღუდუშაური ნესტანი

განათლების მეცნიერებები

375

ციცქიშვილი ანა

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

სოხაძე მარიამი

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

375

სოსელია გვანცა

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

შენგელია თუთა

განათლების მეცნიერებები

375

მარღიშვილი თამარ

განათლების მეცნიერებები

375

მღებრიშვილი ია

განათლების მეცნიერებები

375

ლომიტაშვილი თამარ

განათლების მეცნიერებები

248

ლაბარტყავა ნესტანი

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

გოგიჩაიშვილი მარიამ

ფსიქოლოგიური შეფასება / დიაგნოსტირება     და კონსულტირება

375

მენაღარიშვილი ანა

სოციალური , პოლიტიკური და         კულტურული ფსიქოლოგია

375

ამისულაშვილი ნაზი

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

შავიშვილი მარიამ

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

375

ქანთარია ვახტანგ

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

ღლონტი თამარი

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

375

ჭალიძე ანი

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

375

დაბრუნდაშვილი ნათია

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375

ფროდიაშვილი ნინო

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

375
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                      
მოვალეობის შემსრულებელი,                           
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე:                       ე. ქემოკლიძე 
« უკან დაბრუნება