2015-12-22
ბრძანება №:1105/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა ტურიზმის ბაკალავრებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა ტურიზმის ბაკალავრებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2015 წლის 21 დეკემბრის №47326/02 დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა ტურიზმის ხელმძღვანელის მოადგილის ეკა ლეკაშვილის 18.12.2015წ. №47140/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,    2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 7761 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა ტურიზმის  ბაკალავრები შემდეგი ოდენობით:

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დასაფინასებელი  ოდენობა ლარი

1

გოგუაძე

ნათია

703.20

2

შენგელია

ელენე

984.40

3

იაკობიშვილი

ხატია

984.40

4

გლურჯიძე

ვერიკო

421. 8 0

5

თავდგირიძე

მარიამ

703.20

6

ჯვარშეიშვილი

ქრისტინე

703.20

7

ქადაგიშვილი

ანა

984.40

8

ბერიძე

ნათია

703.20

9

გვიანიძე

თეონა

703.20

10

კობაიძე

მეგი

2 1 7.50

11

ხადური

მიხეილ

2 1 7.50

12

თინიკაშვილი

მერი

2 1 7.50

13

ბერელიძე

თორნიკე

2 1 7.50
2.     დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრიატის მონაცემთა ბაზაში.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე .

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება