2008-08-04
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესი (ბრძანება №107/02-01)

ბრძანება № 107 / 02-01
       04.08.2008 წ

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესი

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008ნ წლის    29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

  1. დამტკიცდეს დანართით განსაზღვრული ივანე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესი;
  2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს;
  3. ბრძანება გამოქვეყნდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

დანართი

 

 

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 
                              გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება