2011-02-04
ბრძანება №:15/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 38-ე მუხლის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, 61-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-7 ნაწილების, ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ’’ საქართველოს კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების’’ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის ოდენობისა და მისი გადახდის წესის უზრუნველყოფის მიზნით,

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს შემდეგნაირად:

  ა)  A4 და A5 ფორმატის ქაღალდის ქსეროასლი – ერთი გვერდი – 0,05 ლარს;

  ბ)  ლაზერულ პრინტერზე ამობეჭდვა – ერთი გვერდი – 0,10 ლარს;

  გ)  კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა – 1 დისკი – 2,65 ლარს;

  დ)  დისკეტაზე ინფორმაციის ჩაწერა – 1 დისკეტა – 1,3 ლარს;

  ე) ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის ვიდეოკასეტაზე – 1 საათი – 2,75 ლარს;

  ვ) ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის აუდიოკასეტაზე – 1 საათი – 0,50 ლარს.

 1. საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილებამ უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელის მიღება სალაროს ან/და საბანკო დაწესებულების მეშვეობით, როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
 2. კანცელარიას დაევალოს გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის გაცემა, საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენის შემდეგ.
 3. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის წესის შესახებ’’ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 9 მარტის #09/02-01 ბრძანება.
 4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
 5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 6. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                          დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება