2012-09-25
ბრძანება №:1590/01-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში კიოლნის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის თაობაზე

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში კიოლნის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის თაობაზე
"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა", "ბ" "ს” და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის 13 სექტემბრის #3686/22-05 (კანც. #23056/02;14.09.2012) წარდგინების საფუძველზე,
ვბრძანებ

1.    ჩაირიცხონ კონკურსის შედეგების საფუძველზე კიოლნის სამაგისტრო პროგრამაზე 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შემდეგი სტუდენტები:


1.1.    ათაბეგაშვილი ნინო ;

1.2.    ახვლედიანი გიორგი;
1.3.    ბატიაშვილი ზვიადი ;
1.4.    ბრეგაძე ნანა ;
1.5.    გოგიშვილი სოფიკო ;
1.6.    კიკნაძე გიორგი ;
1.7.    ლეთოდიანი ანნა ;
1.8.    მახათაძე ნათია ;
1.9.    ცალუღელაშვილი ლევან ;
1.10.    ჭიკაძე დიმიტრი ;
1.11.    ხუცურაული ეკა ;
1.12.    ხუხუნაიშვილი ნინო ;

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და  ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი                                           ალექსანდრე კვიტაშვილი


« უკან დაბრუნება