2019-01-29
ბრძანება №:19/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე- 15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის და მე-2 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის ლაშა საღინაძისათვის დროებით ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შესრულების უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 25 იანვრის N17/02-01 ბრძანების და თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის ნატო ჩუბინიძის 2019 წლის 25 იანვრის N1189/10 კორესპონდენციის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02- 01 ბრძანებაში და ბრძანების 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 25. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

1.არჩილ   ელიზბარაშვილი-ტექნიკური   მხარდაჭერის   განყოფილების   უფროსი, მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი;
2.თეიმურაზ     გოგნაძე-საინფორმაციო     ტექნოლოგიების     ინფრასტრუქტურის განვითარების  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
3. შოთა ბარბაქაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;
4. თეკლე გაწერელია - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრიN1);
5. დიმიტრი ძერია - ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N1);
6. თედო გაწერელია-ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N1);
7. გელა ოზბეთელაშვილი-ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N2);
8. თამარ სიმონია - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N2);
9. კახაბერ სულაბერიძე - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N2);
10. ვახტანგ კალანდია - კონსულტანტი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურს ცენტრი N3);
11. ირაკლი სიგუა - ინჟინერი (თსუ-ის X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N3);
12. ანდრო გელაშვილი - ტექნიკური მხარდაჭერის  განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი;
13. ზურაბ მოდებაძე- ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილების ქსელის მთავარი ადმინისტრატორი - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიოტეტში ქსელისა და სერვერულ სისტემებზე პატარეიალურად პასუხსიმგებელი პირი;
14. ლელა შაველაშვილი - ინჟინერი (II კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი);
15. თეიმურაზ ტაბატაძე - ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილების უფროსი, სასწავლო ცენტრის ,,ცისკოს” ქსელურ აკადემიაში;
16. მიხეილ მახვილაძე – საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ქსელისა და სერვერული სისტემების    განყოფილების    მთავარი    სისტემური    ადმინისტრატორი, მონაცემთა (სასერვერო) ოთახსა და ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი;
17. დავით გულუა -   საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილების სისტემური ადმინისტრატორი, მონაცემთა (სასერვერო) ოთახსა და ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი.“.

2.ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი                           ლაშა საღინაძე
 
« უკან დაბრუნება