2015-12-02
ბრძანება №:189/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის   28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეცანის მოადგილის მორის შალიკაშვილის   2015 წლის 08 ოქტომბრის №37887/02, უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის 2015 წლის 12 ნოემბრის №42304/02, უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ღლონტის  2015 წლის 13 ნოემბრის №42426/02, უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დარეჯან თვალთვაძის 2015 წლის 16 ნოემბრის №42623/02 და უნივერსიტეტის პორტუგალიური ენის ცენტრის დირექტორის ვერა პეიშოტუს 2015 წლის 18 ნოემბრის №43036/02, უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისდეკანის თ. დოლბაიას 2015 წლის 25 ნოემბრის №43874/02 და უნივერსიტეტის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის გრ. ტატიშვილის 2015 წლის  20 ნოემბრის  №43436/02  კორესპონდენციების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში:

ა) დანართი N#1-ის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,1. მირანდა მინდაძე - კანცელარიის უფროსი (ოთახი №117)
2. მარიამ ხოფერია – სამართლის ისტორიის მიმართულების ასისტენტ - პროფესორი (ოთახი №118)
3. მორის შალიკაშვილი – დეკანის მოადგილე (ოთახი №119)
4. გიორგი ამირანაშვილი – ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი №121)
5. თამარ ღვამიჩავა – ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი  (ოთახი №122)
6. თამარ ზარანდია – დეკანის მოადგილე (ოთახი №123)
7. თამუნა ბერიშვილი – ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი (ოთახი №124)
8. შორენა ჩარბაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი №125)
9. ქრისტინე ჩარგაზია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი №126)
10. შორენა წენგუაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი (ოთახი №127)
11. დავით ბოსტოღანაშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი (ოთახი №129)
12. ქეთევან ქოჩაშვილი – კერძო სამართლის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი (ოთახი №130)
13. გოგშელიძე ზურაბი _ სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მდივანი (ოთახი №131, 132)
14. მიხეილ ჩუბინიძე – რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (ოთახი №133)
15. ანა ხარაიშვილი – იურიდიული კლინიკის დირექტორი (ოთახი №134)
16. დემეტრე ეგნატაშვილი – დეკანის აპარატის უფროსი (ოთახი №213, 214, 215) 
17. ირაკლი დვალიძე – სისხლის სამართლის ასოცირებული პროფესორი (ბიბლიოთეკა №152)
18. ქეთევან თათარაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი №115)
19. სულხან ონიანი – სამართლის ისტორიის  მიმართულების ასისტენტ- პროფესორი (ოთახი №313)
20. ლელა ჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, სამართლის მეთოდების საპროფესორო (ოთახი №307)
21. ვასილ გონაშვილი – ასოცირებული პროფესორი -კონსტიტუციური სამართლის მიმართულება (ოთახი №308)”. 
ბ) დანართი №1-ის მე-13 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე მე-4 პუნქტი:
,,4. ნათია ჭიაურელი – საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების სპეციალისტი, თსუ მე-2 სასწავლო კორპუსში მდებარე 312-ე ოთახში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი.”
 
გ) დანართი №1-ის 41-ე მუხლის მე-9 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე ,,ხ” ქვეპუნქტი: 
,,ხ. შოთა ადამია – Nმეცნიერ-თანამშრომელი- №09/13 სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”. 

დ) დანართი 1-ის პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარის მქონე ,,49’, 50”, ,,51”, ,,52”, ,,53”, ,,54”, ,,55”, 56” პუნქტები:
,,49. თეიმურაზ პაპასქირი – დეკანის მოადგილე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”;
50. აკაკი ჩიქობავა –  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”;
51. ნინო ბალანჩივაძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”;
52. ნინო სურმავა – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”;
53. თათია მემარნიშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრის კოორდინატორი”;  
54. ანი ბანეთიშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სპეციალისტი”;
55. მანანა რუსიეშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი”;
56. ირაკლი ჩხაიძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის ასისტენტი”.

ე). დანართი 1-ის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,1. მარიეტა ჩიხლაძე – უნივერსიტეტის პორტუგალიური ცენტრის კოორდინატორი- ცენტრში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასიხისმგებელი პირი”.

ვ) დანართი 1-ის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ნინო ხულელიძე – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - ფაკულტეტზე მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი”. 
ზ) დანართი 1-ის 41-ე მუხლის მე-12 პუნქტის ,,ნ.ა” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,ნ.ა) დავით აბრამიძე – უნივერსიტეტის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის სახელოსნოს უფროსი -  სახელოსნოში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”.
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება   დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                              დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება