2011-06-29
ბრძანება №:63/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 44-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 45-ე მუხლის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 15 ივნისის №107/02-01 ბრძანების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის რამაზ ბოჭორიშვილის 2011 წლის 28 ივნისის №16685/02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად;
 2. სრული ან ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს  დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. სრული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საჭიროა არანაკლებ 6 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საჭიროა არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება;
 3. ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს  დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტურის სტუდენტი;
 4. კონკურსი ცხადდება სრული პროფესორის 1 საშტატო, ასოცირებული პროფესორის 2 საშტატო და ასისტენტ პროფესორის 15 საშტატო ერთეულზე;
 5. კონკურსი გამოცხადდეს 2011 წლის 29 ივნისს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა  განისაზღვროს 2011 წლის 29 ივლისიდან 2011 წლის 12 აგვისტომდე, კონკურსი ტარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ 1 და არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში;
 6. კონკურსი გამოცხადდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებით:       
ა) მათემატიკის მიმართულება
  ა. ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ანალიზი
       ასისტენტ - პროფესორი _ 1 საშტატო ერთეული
  ა. ბ) ქვემიმართულება: ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
       ასისტენტ - პროფესორი _ 2 საშტატო ერთეული
    
ბ) კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება           
   ბ. ა) ქვემიმართულება: თეორიული ინფორმატიკა
        სრული პროფესორი _ 1 საშტატო ერთეული
   ბ. ბ) ქვემიმართულება: ტექნიკური ინფორმატიკა
        ასოცირებული პროფესორი _ 1 საშტატო ერთეული
        ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული     
   ბ. გ) ქვემიმართულება: გამოყენებითი ინფორმატიკა
        ასისტენტ - პროფესორი _ 1 საშტატო ერთეული

გ) ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები)
    ქვემიმართულება: მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
    ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

დ) გეოგრაფიის მიმართულება
   დ. ა) ქვემიმართულება: ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
        ასისტენტ პროფესორი _ 1 საშტატო ერთეული
   დ. ბ) ქვემიმართულება: გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია
        ასისტენტ - პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული
       
ე) ბიოლოგიის მიმართულება
    ე. ა) ქვემიმართულება: მორფოლოგია
       ასისტენტ-პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული
   ე. ბ) ქვემიმართულება: იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია
        ასისტენტ-პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული
   ე. გ) ქვემიმართულება: ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია
        ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული
   ე. დ) ქვემიმართულება: გენეტიკა
         ასისტენტ-პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ვ) ელექტრონიკის მიმართულება
   ქვემიმართულება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
    ასისტენტ-პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული
 1. სრული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება თვეში 900 (ცხრაასი) ლარით;
  ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება თვეში 720 (შვიდას  ოცი) ლარით;

  ასისტენტ პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 540 (ხუთასორმოცი) ლარით;


 2. სრული და ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი  ვალდებულია   წარმოადგინოს:
  ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

  გ) ავტობიოგრაფია (cv);

  დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტები) ასლი

  ე) სალექციო კურსების ჩამონათვალი _ სილაბუსებით;

  ვ) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;

  ზ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით პოტენციალს;

  თ) სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 6 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  ი) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;


 3. კანდიდატმა სასურველია წარმოადგინოს:
  ა) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელობისა ან პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;

  ბ) მისი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები;


 4. ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი   ვალდებულია წარმოადგინოს:
  ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

  გ) ავტობიოგრაფია (CV);

  დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

  ე) სამოტივაციო წერილი.


 5. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2011 წლის 29 ივლისიდან  2011 წლის 12 აგვისტომდე თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. №3 (II კორპუსი) მე-2 სართული, ოთახი №234;

 6. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;

 7. დაევალოს კანცელარიას  ბრძანების  დაგზავნის ფურცელში  მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.


რექტორი                                          ალექსანდრე კვიტაშვილი                                     

« უკან დაბრუნება