2009-03-23
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება №46/02-01)

ბრძანება № 46 / 02-01
       23.03.2009 წ
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების"  25-ე  მუხლის 1- ლი   პუნქტის  "ზ" ქვეპუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 21 იანვრის #10/02-01 ბრძანების საფუძველზე  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 21 იანვრის #10/02-01 ბრძანებით გათვალისწინებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების  ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:
1.  საბუთების შემოწმების ვადა განისაზღვროს  2009 წლის 23 მარტიდან 2009 წლის 13 აპრილამდე; 
2. მეორე ეტაპზე დაშვებულ კონკურსანტთა სია და გასაუბრების გრაფიკი განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში";
3. დაევალოს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა),  ბრძანების განთავსება ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე. ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და გამოქვეყნდეს გაზეთ  "თბილისის უნივერსიტეტში";
4. ბრძანების შესრულება უზრუნველყოს საკონკურსო კომისიამ;
5. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობისშემსრულებელი
                                 რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება