2019-04-22
ბრძანება №:85/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტების მომზადების პროგრამით მომზადების სამთვენახევრიანი კურსის გასავლელად ფასიანი მომსახურებისა და მასწავლებელთა ანაზღაურების ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტების მომზადების პროგრამით მომზადების სამთვენახევრიანი კურსის გასავლელად ფასიანი მომსახურებისა და  მასწავლებელთა ანაზღაურების ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი   პუნქტის  ,,ნ’’  ქვეპუნქტისა და  სსიპ  –  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2019 წლის   11 აპრილის N6576/10 წერილისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის  5 აპრილის № MES 3 19 004403863  წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის    აბიტურიენტთა    მოსამზადებელ    განყოფილებაში    საქართველოს ოკუპირებულ    ტერიტორიებზე    მცხოვრები    აბიტურიენტების    მომზადების    პროგრამით მომზადების სამთვენახევრიანი კურსის (სრული კურსის მოცულობა 70 საათი) მომზადების საფასური 2018-2019 სასწავლო წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად, კერძოდ:
ა) სავალდებულო მოდული - ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსამზადებლად სრული კურსის მოცულობა  განისაზღვროს  70 საათით,   ერთი  აბიტურიენტისთვის  სრული კურსის მომზადების საფასური განისაზღროს 350 ლარით; ჯგუფში აბიტურიენტთა მინიმალური რაოდენობა განისაზღვროს  8 აბიტურიენტით, მაქსიმალური რაოდენობა 15 აბიტურიენტით;
ბ) არჩევითი მოდული - მათემატიკაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში მოსამზადებლად სრული კურსის მოცულობა განისაზღვროს 70 საათით,   ერთი აბიტურიენტისთვის სრული კურსის მომზადების საფასური განისაზღროს 350 ლარით; ჯგუფში აბიტურიენტთა მინიმალური რაოდენობა განისაზღვროს   8 აბიტურიენტით, მაქსიმალური რაოდენობა 15 აბიტურიენტით;
გ) სავალდებულო და არჩევითი მოდულებისთვის  ერთიდან შვიდი აბიტურიენტის ჩათვლით მიუხედავად ჯგუფში აბიტურიენტთა რაოდენობისა ერთი ჯგუფის სრული კურსის მომზადების საფასური განისაზღროს 2 205 ლარით (სრული კურსის მოცულობა 70 საათი);
2.   უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე    მცხოვრები    აბიტურიენტების    მომზადების    პროგრამით მომზადების სამთვენახევრიანი კურსის       მოსამზადებლად       მასწავლებლის ანაზღაურება განისაზღვროს 1 საათი – 15   ლარის ოდენობით (საშემოსავლო   და საპენსიო ანარიცხების ჩათვლით); ერთი ჯგუფის სრული კურსის პედაგოგის ანაზღაურება განისაზღვროს 1050 ლარით (საშემოსავლო და საპენსიო ანარიცხების ჩათვლით);
3.   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
4.   დაევალოს      საინფორმაციო      ტექნოლოგიების      დეპარტამენტს      ბრძანების      განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
5.   ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი         ნუნუ ოვსიანიკოვა 

« უკან დაბრუნება