2015-09-25
ბრძანება №:178/01-01

"სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2015 წლის 3 ივნისის №84/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის   2015 წლის 3 ივნისის №84/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის            11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 21 სექტემბრის №34314, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 21 სექტემბრის №34510/02, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 22 სექტემბრის №34466/02, 2015 წლის 24 სექტემბრის №35636, 2015 წლის 24 სექტემბრის №35635 და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის   2015 წლის 18 სექტემბრის №33835/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2015 წლის 3 ივნისის №84/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ შემდეგ დანართებში: 


ა)                    2 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

 

" ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

1.

ფილოლოგია

 

1.1.

თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება

3

1.2.

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა)

3

1.3.

ქართველური ენათმეცნიერება

3

1.4.

ქართული ლიტერატურის ისტორია

6

1.5.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

2

1.6.

ლიტერატურული ურთიერთობები

3

1.10.

ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია

2

1.11.

ინგლისური ფილოლოგია

8

1.12.

გერმანული ფილოლოგია

2

1.13.

რომანული ფილოლოგია (ფრანგული, ესპანური, იტალიური)

1

1.16.

არაბული ფილოლოგია

2

1.17.

ირანული ფილოლოგია

1

1.21.

თარგმანმცოდნეობა

2

 

 

 

2.

ისტორია

 

2.1.

მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1

2.3.

საქართველოს ისტორია

2

2.5.

ახალი და უახლესი ისტორია

7

2.6.

საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა

2

 

 

 

3.

ხელოვნებათმცოდნეობა

3

4.

ამერიკისმცოდნეობა

3

5.

რუსეთისმცოდნეობა

1

6.

ანთროპოლოგია

3

7.

კულტურის კვლევები

2

8.

ფილოსოფია

6

9.

ევროპული ლიტერატურა (ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა)

1

10.

არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

3

 

"

 

 

ბ)                  3 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით :

 

  " სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

1.                    

პოლიტიკის მეცნიერება

4

2.                    

სოციოლოგია                    

3

3.                    

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

7

 ‘’

 

გ)        №5 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

 

      "  იურიდიული ფაკულტეტი :

      

1.                    

სამართალი

35

2.                    

საერთაშორისო სამართალი

8

                                                                                                                                                         "

 

დ)                  6 დანართ ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით :

 

      " მედიცინის ფაკულტეტი

   

1.                    

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია

5

2.                    

კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა

29

                                                                                                                                           "                  

 

ე)                   # 7 დანართი ს პირველი, მე-2, მე-3 და მე-8 ნომრები ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით :

 

 

             1.

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

4

2.

განათლების მეცნიერებები

10

3.

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

3

8.

შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია

2

                                                                        “

2.                 ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ;

3.       ბრძანების   ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას ;

4.               ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე .

 

  რექტორი, პროფესორი                            აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

 

 

« უკან დაბრუნება