2020-03-12
ბრძანება №:55/02-01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 03 ოქტომბრის N215/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020 წლის 02 მარტის N50/02-01 ბრძანების საფუძველში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 03 ოქტომბრის  N215/02-01   ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020 წლის 02 მარტის  N50/02-01  ბრძანების საფუძველში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი      ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 59-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2013  წლის  11  სექტემბრის   N135/ნ  ბრძანებით  დამტკიცებული ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე- 8 პუნქტის ,,ა”, ,,პ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2020 წლის 05 მარტის  N3975/10  წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. დაშვებული ტექნიკური შეცდომის (ბრძანების შესავალ ნაწილში ნაცვლად უწყვეტი განათლების ცენტრის  უფროსის  2020 წლის  27 თებერვლის N3614/10 წერილისა,  შეცდომით    მითითებული იქნა უწყვეტი განათლების   ცენტრის   უფროსის მოვალეობის  შემსრულებლის 2020 წლის 27 თებერვლის N3614/10 წერილი) გასწორების   მიზნით, „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის    სახელობის თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის   ადმინისტრაციის    ხელმძღვანელის  2019 წლის  03 ოქტომბრის N215/02-01       ბრძანებაში  ცვლილების    შეტანის  შესახებ“    ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2020 წლის 02 მარტის  N50/02-01 ბრძანებაში შესავალი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების,57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  წესდების  მე-15  მუხლის პირველი  პუნქტის,  მე-16  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ა“  და  ,,ნ’’  ქვეპუნქტებისა  და  უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2020 წლის 27 თებერვლის N3614/10 წერილის საფუძველზე,“.

2. დაევალოს  უნივერსიტეტის  კანცელარიას  წინამდებარე  ბრძანების  განთავსება  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.
3. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
4. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი    ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება