2014-08-13
ბრძანება №:1184/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 473-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-11 პუნქტების, 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 4 აგვისტოს №4386/27 (№24027/02, 04.08.2014) წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. გაიცეს 2014 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:


N გვარი სახელი პირადი ნომერი
1. აბბასოვი სიიამი
2. აბდულაევა ულვია
3. აბდულაევა ლეილა
4. აბდულაევა ელლადა
5. აბდულაევი ფარიდ
6. ალაქპაროვ ნაჰიდ
7. ალახვერდიევა აფსანა
8. ალახვერდიევა შახლიგ
9. ალახვერდიევა აინურ
10. ალახვერდოვ ფარრუხ
11. ალესკეროვი ულვინ
12. ალიევა გიულშან
13. ალიევა აფაგ
14. ალიევა ჰაჯარ
15. ალიევი იუსიფ
16. ალიევი ელჩინ
17. ალიევი ფახრიარ
18. ალიევი გაჯი
19. ალიევი შუქური
20. ალიევი ნაბი
21. ალიევი ტამირ
22. ამირჯანოვა საბინა
23. ასანფაშაევი ალი
24. ასკაროვი ბაბეკ
25. ასკეროვა ურუ
26. ასლანოვა ინდიანა
27. ასლანოვი ამრახ
28. აშიროვი რესან
29. აშიროვი ელვინ
30. ახმედოვ ჯაჰანდარ
31. ახმედოვა ჟალა
32. ახმედოვა საიდა
33. ახმედოვი რამილ
34. ახმედოვი ჟალე
35. ახმედოვი ელნურ
36. ახმედოვი ხიდირ
37. აჯალოვი ომარ
38. ბაბაევი კამრან
39. ბაირამოვა სულთანა
40. ბაირამოვა ზაირე
41. ბაირამოვა ლამია
42. ბაირამოვი ბალახანუმ
43. ბაირამოვი გეიდარ
44. ბაირამოვი სელნურ
45. ბაირამოვი მახლუკ
46. ბილალოვი ხალადინ
47. ბუდაგოვა ასლი
48. ბუდაგოვა ავსანა
49. გაბულოვა ზოხრა
50. გასანოვი მუსა
51. გასანოვი ელვირ
52. გასანოვი მაჯიდ
53. გასანოვი რეზო
54. გაჯიევა ბანოვშა
55. გაჯიევა ნურანე
56. გეიუშოვი ასლან
57. გოჯაევი ვასიფ
58. გულიევა აიდა
59. გულმამედოვა თოზუ
60. გუმბატოვი ალტუნ
61. გუსეინოვა საბინა
62. გუსეინოვი ხანგუსეინ
63. გუსეინოვი ჯაფარ
64. დარგალი კამალა
65. დაშდამიროვი სარხან
66. დურახანოვი როიალა
67. დურახანოვი როიალ
68. ვალიევა ტურალე
69. ვალიევი კამანდარ
70. ველიევი ასიფ
71. თალიბოვი აიხან
72. თაღიევ ელნურ
73. იბრაგიმოვი ტაპტიგ
74. იბრაგიმოვი მარფათ
75. იდრისოვა გიულხანიმ
76. ისაევა თამაშა
77. ისკანდაროვა ყიზბას
78. ისკანდეროვი რაგიმ
79. ისმაილოვა სევინჩ
80. ისმაილოვა ბახარ
81. ისმაილოვი მუსტაფა
82. ისმაილოვი ჩინგიზ
83. ისმაილოვი ისმაილ
84. ისმაილოვი ტურალ
85. იუნუსოვა ჩიჩაკ
86. იუსუბოვა რუხანგიზ
87. კადიროვა ზელმირა
88. კაზიმოვი ვუსალ
89. კალაევი ფამილ
90. კარაევა შახნაზ
91. კარაევი ფუად
92. კარაევი სამირა
93. კარაკოვა აიგიუნ
94. კარაკოვი ალიხან
95. კარახანოვი ტახირა
96. კიასოვი შახინ
97. კულიევი ელვინ
98. კურბანოვი თურალ
99. ლეზგიევა აიგიუნ
100. მადინაევი ხალილ
101. მამედოვა ალიდა
102. მამედოვა ნარგილა
103. მამედოვა აისელ
104. მამედოვა ნარმინ
105. მამედოვა ალვინა
106. მამედოვი რასულ
107. მამედოვი ფახრი
108. მამედოვი ელჯან
109. მამედოვი სემურ
110. მამედოვი აზიმი
111. მამედოვი ისახან
112. მარდანოვი რახიბ
113. მაშადიევი ფარზინ
114. მახმუდოვა საიალი
115. მახმუდოვი ჯაფარ
116. მაჰმუდლუ ბუნიად
117. მურადოვა გიუნეი
118. მურადოვი ხალიდ
119. მურსაკულოვი გაბილ
120. მუსაევ ალი
121. მუსაევი შამისტან
122. მუსაევი გულამალი
123. მუსაევი ხანბალა
124. მუსაევი ელვინ
125. მუსტაფაევა გულნაზ
126. მუსტაფაევი რამიზ
127. მუსტაფაევი ნოვრასტა
128. მუსტაფაევი ულუხან
129. მუხაევი ელჩინ
130. ნაბიევი ჯაბრაილ
131. ნაბიევი კამრან
132. ნამაზოვა ლიამან
133. ნამაზოვი ხაიალ
134. ნასიბოვა აინურა
135. ნასიბოვი ბაჰმან
136. ნასიბოვი ნამიგ
137. ნასიბოვი გიუმრახ
138. ომაროვი ომარი
139. ომაროვი ნეიმათ
140. ორუჯევი ტახის
141. ორუჯოვა გიუნელ
142. ორუჯოვი ფეიმან
143. პირვერდიევა აიშენ
144. რამაზანოვა რუფანა
145. სადიევა ტურკან
146. სადიევი ნიჯატ
147. სადიკოვი თეიმურ
148. სამედოვი კამრან
149. საფაროვა ნარმინა
150. საფაროვი ელტუნ
151. სოინოვ საბინა
152. სულეიმანოვი ასიმ
153. სულეიმანოვი თურალ
154. ტალიბოვა დილარა
155. ტანრივერდიევა ბულგეის
156. ფაშაევ ფაშა
157. ქიაზუმოვი ტაპდიგ
158. შამადოვი ელვინ
159. შამიროვი ავაზხან
160. შარიფოვი ბაბაქ
161. შაქაროვი შანაი
162. შახმურადოვი ჩინგიზ
163. შაჰგულიევი ფაიგ
164. ჩაილიევა ფიდან
165. ჩერპანოვა თურქანა
166. ჩირაკოვი ჯახანდარ
167. ჩობანოვა ლამია
168. ხალაფოვი ურხან
169. ხალილოვა აიტენ
170. ხანიევი გუსეინ
171. ხასმამედოვა აიდან
172. ხატინოვა ლაურა
173. ხიდიროვა გიუნაი
174. ჯაფაროვა ასმარ
175. ჰასანოვი თენგიზ
176. ჰასანოვი ორხან
177. ჰუსეინგულიევი ელმადინ
178. ჰუსეინოვა ბახარ
179. ჰუსეინოვი ბინნატ


2. გაიცეს 2014 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:


N გვარი სახელი პირადი ნომერი
1. აგეკიანი ანი
2. აკოპიანი არამ
3. არზრუმციან ტიგრან
4. არუთინიანი ირინა
5. არუთინოვი მილენა
6. ასტოიან ლუსინე
7. აღაბალიან ანი
8. ბაბერციან დშხუნ
9. ბაბოიან ბაგრატ
10. ბაგდასარიან ასტხიკ
11. ბალიან მარგარიტ
12. ბაღოიან ანჟელა
13. ბეზოიან ანნა
14. გასპარიანი ნორიკ
15. გრიგორიანი ჟანა
16. გუბასარიანი მარიანა
17. დარბინიანი ნანა
18. ვართანიანი გიორგი
19. ვარტაპეტიან ჟორა
20. ვექილიან კაროლინა
21. ზალალიან მანია
22. ზოროღლიან გარიკ
23. თოროიან ფილარეტ
24. ირიციან სპარტაკ
25. ირიციან არმენ
26. კარაპეტიან რევიკ
27. კირაკოსიან ელიჩკა
28. მადოსიან ნასლეტ
29. მანუკიან ნუშიკ
30. მანუჩარიანი ამალია
31. მარგარიან ქნარიკ
32. მარგარიან სტეპან
33. მარგარიან მერუჟან
34. მარიკიან დიანა
35. მარკოსიან სვეტლანა
36. მელქონიან სიმონ
37. მზიკიან ბორის
38. მზიკიან სვეტლანა
39. მკრტჩიან ჰოვიკ
40. მოსოიან არტურ
41. მღდესიან ბაღდასარ
42. ნალბანდიან არუსიაკ
43. ოგანესიან ვენერა
44. ოვსეპიან სიმონ
45. პაპიკიან ქრისტინე
46. პეტროსიანი რუბენ
47. პოღოსიან თინა
48. სააკიან აღუნიკ
49. სანტურჩიან სვეტლანა
50. საროიანი ანჟელა
51. სეირანიან ჰრანუშ
52. სირაკანიან ვარტან
53. სოღოიან ლეილი
54. სტამბოლციან აშოტ
55. ფიდოიან მარიამ
56. ქოსიან ქნარიკ
57. ქოშატაშიან ვერა
58. ღაზარიან ვანუი
59. ჯანოიან ხაჩატურ
60. ჯორკნციან ასია
61. ჰანესიანი არტურ
62. ჰარუთიუნიან ტარონ


3. შეტანილ იქნეს ცვლილება 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
რექტორის მოადგილე                                    ლევან ალექსიძე

« უკან დაბრუნება