2015-02-04
ბრძანება №:24/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - "სამართალი” გამოცდების ჩატარების ვადების განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - "სამართალი” გამოცდების ჩატარების ვადების     განსაზღვრის თაობაზე

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს რექტორის  2010 წლის 13 სექტემბრის №83/01-01 ბრძანებისა და "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის     გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების  მიღების წესისა და უცხო ენის ცოდნის განმარტების შესახებ” თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №49/2014 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული №1 დანართის  მე-6 მუხლის პირველი პუნქტისა და თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის   2 თებერვლის №17/2015 დადგენილების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. განისაზღვროს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული გამოცდების ჩატარების ვადები 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - "სამართალი” საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის: 

ა)  გამოცდა უცხო ენაში – 11 თებერვალი (10 საათი);
       გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 11 თებერვალი (17 საათი);
       გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 12 თებერვალი;
       აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 13 თებერვალი.

ბ)  გამოცდა სპეციალობაში – 17 თებერვალი; (10 საათი);
    გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 17 თებერვალი (17 საათი);
    გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 18 თებერვალი;   
    აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 19 თებერვალი.

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი, პროფესორი   აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
           

« უკან დაბრუნება