2013-11-15
ბრძანება №:144/02-01

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანაშემწის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 11 ნოემბრის №138/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ნ.ლაცაბიძის 2013 წლის 18 ნოემბრის №36110/02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    შევიდეს  ცვლილებები  "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის     სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორის  მოადგილის თანაშემწის  თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 11 ნოემბრის №138/02-01 ბრძანებაში:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                     
"1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანაშემწის შესარჩევად კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1)    მარინე ჩიტაშვილი - სოციალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ  რექტორის  მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;
2)    ნათელა ლაცაბიძე –პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
3)    თეა გერგედავა – საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი.
4)    გიორგი გაფრინდაშვილი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწე- ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
5)    ლიკა კილაძე – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი.
ბ) კომისიის მუშაობის წესის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:
"5. გადაწ¬ყვე¬ტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს კო¬მი¬სიის  სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.
2.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  განთავსება დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა დეპარტამენტს;
3.  დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
 4.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელძღვანელი                                                                                       დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება