2018-06-08
ბრძანება №:136/01-01

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დაფუძნებასა და დაფუძნებასთან დაკვშირებული ღონისძიებების გატარების შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დაფუძნებასა და დაფუძნებასთან დაკვშირებული ღონისძიებების გატარების შესახებ

   ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-8  პუნქტის ,,ა“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის,   46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დაფუძნდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“, რომლის ერთადერთ დამფუძნებლად განისაზღვროს უნივერსიტეტი;
2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს მმართველობით ორგანოდ, დამფუძნებელთან ერთად განისაზღვროს საზოგადოების საერთო კრება შემდეგი შემადგენლობით:
1. თამაზ მარსაგიშვილი 
2. მარიამ ცაცანაშვილი  
3. გრიგორ ტატიშვილი    
4. მარინე მაჭავარიანი  
5. ნათელა ანანიაშვილი 
6. რაულ კოკილაშვილი 
3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დირექტორად დაინიშნოს თამაზ მარსაგიშვილი 
4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დირექტორის მოადგილედ დაინიშნოს მარიამ ცაცანაშვილი 
5. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორს გრიგორ ტატიშვილს  მიენიჭოს უფლებამოსილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დაფუძნებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის სახელით განახორციელოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა საჭირო მოქმედება;


6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს დაფუძნებასთან დაკავშირებით დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციო მოსაკრებლისათვის გადარიცხოს 100 (ასი) ლარი;
7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი“-ს იურიდიულ მისამართად განისაზღვროს ქ. თბილისი, მინდელის ქ. N11;
8. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

რექტორი                                                         გიორგი შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება