2011-09-14
ბრძანება №:89/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის დამატებითი ვადებისა და ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში  2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის დამატებითი ვადებისა და ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ

           „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართვლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მისნიტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №77 დადგენილებით დამტკიცებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტის, ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დირექტორის 2011 წლის 9 სექტემბრის №23538/02 განცხადების, ნადია მურჯიკნელის 2011 წლის 12 სექტემბრის №23645/02 განცხადების, ბაჩანა წეროძის 2011 წლის 7 სექტემბრის №23279/02 განცხადებისა და ქეთევან გვარამაშვილის 2011 წლის 8 სექტემბრის №23385/02 განცხადების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. განისაზღვროს 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში  დარჩენილ 41 ვაკანტურ ადგილზე შიდა მობილობის დამატებითი  ვადები:

  ა. საბუთების მიღება – 14-15 სექტემბერი;

  ბ. სტუდენტთათვის კრედიტების აღიარება და აღიარებული კრედიტების
  გაცნობა - 16 სექტემბერი;
  გ. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება – 23 სექტემბერი.

 2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 3. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
 4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი                                                                                    ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება