2015-06-22
ბრძანება №:654/02-04

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრების და მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 20 მაისის №529/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრების და მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 20 მაისის №529/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 63-ე მუხლის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 15 მაისის №53/02-01 ბრძანების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 17 აპრილის №56/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 18 მაისის №16557/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის, პროფესორის დ. კორძაიას 14.05.2015წ. №16068/02 წარდგინების საფუძველზე, 

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1) შევიდეს ცვლილებები სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 20 მაისის №529/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
"1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 17487 ლარით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები და ბაკალავრები:


გვარი, სახელი

საფეხური

სემესტრი

პირადი ნომერი

თანხა

კრავეიშვილი ციცინო

მაგისტრატურა

II

10 43

აბულაძე ნატა

მაგისტრატურა

IV

10 43

ადამია ნათია

მაგისტრატურა

IV

 

10 43

კვარაცხელია შორენა

მაგისტრატურა

IV

10 43

კოღუა ირაკლი

მაგისტრატურა

IV

10 43

შარიფაშვილი ხატია

მაგისტრატურა

IV

10 43

ცინაძე  თამარი

მაგისტრატურა

IV

10 43

წიკლაური რუსუდანი

მაგისტრატურა

IV

10 43

ხომასურიძე ეკატერინე

მაგისტრატურა

IV

 

10 43

სირ ზუჰაირ სალიმ აბოზაიდ

ბაკალავრი

VI

 

900

ავე სტა ტალალ ალი ალი

ბაკალავრი

VI

 

900

მასარ აბდულ კარიმ ალი ალი

ბაკალავრი

VI

 

900

ომარ ატტალაჰ აჰმედ აჰმედ

ბაკალავრი

VI

 

900

დანი რაად ბაჰნამ მამო

ბაკალავრი

VI

 

900

კარარ საბაჰ მაჰდი მაჰდ

ბაკალავრი

VI

 

900

ბაშერ ჰასან ოუდაჰ ოუდაჰ

ბაკალავრი

VI

 

900

დუაა ნოზატ ჰასან ჰასან

ბაკალავრი

VI

 

900

ფარისა სალეჰიზადეჰ

ბაკალავრი

V

 

9002. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების და ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
6.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                       დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება