2008-04-04
ბრძანება №:0

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის №02/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №51/02-01)

   ბრძანება # 51 / 02-01
       04.04.2008 წ
       

 

 

     "ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული  და დამხმარე  პერსონალის  საშტატო განრიგის დამტკიცების  შესახებ"   ადმინისტრაციის   ხელმძღვანელის  2008 წლის 3 იანვრის  №02/02-01    ბრძანებაში  ცვლილებისა  და დამატების  შეტანისა  და დამტკიცების შესახებ

   "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის 1-ლი  ნაწილის "დ" პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1.    შევიდეს ცვლილება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების  შესახებ" ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის  2008 წლის 3 იანვრის № 02/02-01 ბრძანების დანართში და დაემატოს: პრეს-სამსახურის უფროსისა და პრეს-სამსახურის სპეციალისტის საშტატო ერთეულები;
  2. დამტკიცდეს  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და  დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგი თანდართული დანართით;
  3. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და      სტრუქტურული ერთეულებისათვის;
  4. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  5. კონტროლს ბრძანების  შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
  6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
    საფუძველი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი №6146/02 04.04. 2008წ.

 

       ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
         გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება