2017-12-20
ბრძანება №:275/01-01

სსიპ-ივანეჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო - კვლევით ერთეულში - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცებისშესახებ

სსიპ-ივანეჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო - კვლევით ერთეულში - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცებისშესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“,  ,,პ“ და ,,ზ’’ ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლის და პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ვლადიმერ ციციშვილის 2017 წლის 18 დეკემბრის №23315/10 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 15 დეკემბრის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) ლაბორატორიების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:

   
ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია:
1.    ნანული დოლაბერიძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)
2.    ლუბა ეპრიკაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელ -1 საშტატო ერთეული
(10    ლის ვადით)
3.    ციური რამიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
4.    გიორგი წინწკილაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
(10 წლის ვადით)
5.    მარინე ზაუტაშვილი -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
6.    ნატო მირძველი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
7.    მანანა ნიჟარაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
8.    ნინო ფირცხალავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
9.    მაია ძაგანია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
10.    ზურაბ ამირიძე - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
11.    გიორგი ანთია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
12.    ნინო ბურკიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
13.    ვახტანგ გაბუნია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
14.    თინათინ შარაშენიძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია:
(10    ვლადიმერ ციციშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)
1.    როინ ჭედია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელ -1 საშტატო ერთეული
(10   წლის ვადით)
2.    ნათია ბარბაქაძე -  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
3.    ლიპარიტ დოლიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    დალი იოსელიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    თეიმურაზ უჩანეიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ნინო ქავთარაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    ნინო ქარქაშაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    რუსუდან ცისკარიშვილი -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    გულნარა ბალარჯიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10.    თამარ დგებუაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
11.    ნინო ნონიკაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
12.    ლიანა სამხარაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
13.    ქეთევან სარაჯიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
14.    მაია სტეფანიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
15.    ლეილა ტატიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
16.    ნელი ყალაბეგაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
17.    ქეთევან ქოჩიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
18.    თამარ ქორქია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
19.    რუსუდან ურიდია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
20.    ნანა წეროძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
21.    მაია ჯაფარიძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია:
1.    მარიამ ჩხაიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
2.    იმედა რუბაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
3.    მანანა ბუზარიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
4.    გიორგი კანდელაკი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
5.    მირანდა ხაჩიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია:
1.    მარინა გურგენიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
2.    ეთერ გავაშელიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
3.    რივა ლიპარტელიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
4.    ია ჩიტრეკაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული  
5.    ნაზი გელაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ელდარ გუგავა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    ნორა დოხტურიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    ზურაბ თაბუკაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    ნანული ხოტენაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10.    ზურაბ ჩუბინიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია:

1.    ელზა თოფურია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
(10 წლის ვადით)
2.    ზაზა მოლოდინაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
3.    ესმა უშარაული - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
4.    გურამ ხიტირი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული
5.    თინათინ გაბუნია - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
6.    ქეთევან გოდერძიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
7.    მაკა კოპალეიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
8.    ირინე მჭედლიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
9.    მადლენა ჩხაიძე - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
10.    თამარ შატაკიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

აგრარული ქიმიის ლაბორატორია:
1.    კობა ამირხანაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
2.    იამზე ბეშკენაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული      (10 წლის ვადით)
3.    ციალა გაბელია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
4.    თამარ კვერნაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
5.    ნანა ოსიპოვა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
6.    ნანი ჟორჟოლიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
7.    მაია გოგალაძე - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
8.    ნაზიბროლა კლარჯეიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
9.    ეთერ სალუქვაძე - მეცნიერი თანამშრომელი –1 საშტატო ერთეული
10.    ლეილა ჯაფარიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
11.    ნუნუ შალვაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული


2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტისკანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232 მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232 მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
4. ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6. ბრძანებაძალაშიშევიდესგამოცემისთანავე.
    

რექტორი        გიორგი შარვაშიძე
 « უკან დაბრუნება