2019-04-22
ბრძანება №:86/02-01

„ სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 19 აპრილის N82/02-01 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

„ სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 19 აპრილის  N82/02-01 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის და ენების შემსწავლელი ცენტრის უფროსის რუსუდან დოლიძის 2019 წლის 19 აპრილის N7317 წერილის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შესწორდეს ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 19 აპრილის   N82/02-01 ბრძანების მე-2 პუნქტში დაშვებული შეცდომა (ნაცვლად ინგლისური ენა - 20 საშტატო ერთეულისა, მითითებულ იქნეს ინგლისური ენა - 19 საშტატო ერთეული და ნაცვლად თურქული ენა - 3 საშტატო ერთეულისა, მითითებულ იქნეს თურქული ენა - 4 საშტატო ერთეული)   და ბრძანების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. კონკურსი ჩატარდეს მასწავლებლების შესარჩევად 35 ვაკანტურ საშტატო ერთეულზე, მათ შორის: ინგლისური ენა - 19 საშტატო ერთეული, გერმანული ენა -
1 საშტატო ერთეული, რუსული ენა - 2   საშტატო ერთეული, არაბული ენა - 1 საშტატო ერთეული, თურქული ენა - 4 საშტატო ერთეული,   ლათინური ენა - 8 საშტატო ერთეული.’’
2.  ბრძანების უნივერსიტეტის     ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საიფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.   წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, პერსონალის მართვის დეპარტამენტი, შიდა   აუდიტის   სამსახური,   საიფორმაციო   ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ენების შემსწავლელი ცენტრი).
4.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                    ნუნუ ოვსიანიკოვა 

« უკან დაბრუნება