2011-08-02
ბრძანება №:80/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 44-ე მუხლის, 45-ე მუხლის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის № 91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილების "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 15 ივნისის №107/02-01 ბრძანების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  დ. თვალთვაძის 2011 წლის 29 ივლისის №20281/02 წერილის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა ვაკანტური  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად;
2.    ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საჭიროა არანაკლებ 3 წლის  პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება.
3.    კონკურსი გამოცხადდეს 2011 წლის 2 აგვისტოს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 2 სექტემბრიდან 2011 წლის 17 სექტემბრამდე, კონკურსი ტარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ 1 და არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში;
4.    კონკურსი გამოცხადდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორთა ვაკანტური აკადემიურ თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებით:
               
ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

       ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

თარგმანი და ლიტერატურურლი ურთიერთობები

       ასოცირებული პროფესორი _ 2 საშტატო ერთეული

კლასიკური ფილოლოგია

        ასოცირებული პროფესორი _ 2  საშტატო ერთეული

ახალი ბერძნული ფილოლოგია

      ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

ფრანგული ფილოლოგია (ფრანგული ლტერატურა)
 
      ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

იტალიური ფილოლოგია
 
      ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

ამერიკისმცოდნეობა
 
      ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

კავკასიოლოგია (კავკასიური ენები)

   ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

აღმოსავლეთმცოდნეობა (არაბისტიკა)

ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

განათლების მეცნიერებები

  ასოცირებული პროფესორი _ 1  საშტატო ერთეული

5.    ასოცირებული  პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება თვეში    720 (შვიდას ოცი) ლარით.
6.    ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:
ა)  განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
ბ)  პირადობის მოწმობის ასლი;
გ)  ავტობიოგრაფია (cv);
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი   დოკუმენტის (დოკუმენტები) ასლი;
ე)  სალექციო კურსების ჩამონათვალი _ სილაბუსებით;
ვ)  სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;
ზ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით პოტენციალს;
თ)  ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილების  დამადასტურებელი დოკუმენტი;
7.   კანდიდატმა სასურველია წარმოადგინოს:
ა) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელობისა  ან პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;
ბ)  მისი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები;
საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2011 წლის 2 სექტემბრიდან 2011 წლის 17 სექტემბრამდე თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. №36 (V კორპუსი) მე-3 სართული, ოთახი №315;
8.   ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
9.   დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.


რექტორი                                         ალექსანდრე კვიტაშვილი                                    
« უკან დაბრუნება