2016-10-12
ბრძანება №:165/02-01

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორიის სასერტიფიკატო კურსის “ლიდერობა – მართვის ხელოვნება’’ ფასიანი მომსახურებისა და მასწავლებელთა ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორიის სასერტიფიკატო კურსის “ლიდერობა – მართვის ხელოვნება’’ ფასიანი მომსახურებისა  და მასწავლებელთა ანაზღაურების   ტარიფის განსაზღვრის თაობაზე

       ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი  პუნქტის ,,ნ’’  ქვეპუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის სხდომის ოქმი №5-ის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის თ. ბერიძის 2016 წლის 04 ოქტომბრის №36840/02 წერილის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. განისაზღვროს, სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორიის სასერტიფიკატო კურსის ,,ლიდერობა–მართვის ხელოვნება’’- ღირებულება (კურსის მოცულობა- 26 საკონტაქტო საათი) თითოეული მსმენელისათვის 250 ლარით.
2. ტრენინგ კურსი გაიხსნას კურსზე 4 ფასის გადამხდელი მსმენელის არსებობის შემთხვევაში.
3. ტრენინგ კურსში უფასოდ მონაწილეობა დაშვებული იქნას მაქსიმუმ 5 მსმენელისათვის.
4. ტრენინგ კურსზე მასწავლებლისათვის ერთი საათის ანაზღაურების ღირებულება განისაზღვროს 25 ლარის ოდენობით ( საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით).
5. ერთჯერადად კურსის მსმენელთა საერთო რაოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 15 მსმენელის ოდენობით.
6. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
7. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
8. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                ნ. ოვსიანიკოვა

« უკან დაბრუნება