2012-05-01
ბრძანება №:420/02-03

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორების დანიშვნის შესახებ

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორების დანიშვნის შესახებ

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  24-ე მუხლის მეორე პუნქტის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 16 მაისის #80/02-01 ბრძანებით დამტკიცებული სტაჟირების გავლის წესის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის,  თსუ-ს "სტაჟირების კომისიის" 2012 წლის   30 აპრილის სხდომის #2 ოქმის  საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    დაინიშნონ 2012 წლის პირველი მაისიდან 2012 წლის პირველ ივლისამდე ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორები შემდეგ მიმართულებებზე. სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა და უშუალო კოორდინაცია სტაჟირების გავლის პროცესის დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორს ზურაბ გაიპარაშვილს.
ა)    საბიბლიოთეკო დოკუმენტების აღმწერები:
1.    ნატო ენუქიძე;
2.    ანა ნიკოლაშვილი;
3.    ზვიად ღუდუმიძე;
4.    ესმა ტყებუჩავა.
სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროს სპეციალისტს (ბიბლიოთეკარი) ნინო მახანაშვილს.
ბ)    საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ანალიტიკური აღმწერები:
1.    ლანა შეყილაძე;
2.    ანა კვიჟინაძე;
3.    ანა შველიძე;
4.    ჯილდა შარიფაშვილი;
5.    ნაზიბროლა ჭკუასელი.
სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროს სპეციალისტს (ბიბლიოთეკარი) ეკა ყაჩმაზაშვილს.
გ)    კლასიფიკატორები:  
1.    ჯული ბანკანაშვილი;
2.    სოფიო მოდებაძე;
3.    მიხეილ ბარნოვი;
4.    მაია ინასარიძე.
სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროს სპეციალისტს (ბიბლიოთეკარი) ნინო მახანაშვილს.
დ)    ელექტრონული კატალოგის ოპერატორები –
1.    ზაური კუნჭულია;
2.    მარეხი სირბილაძე;
3.    მარიამ ელისაშვილი;
4.    მიხეილ ტაბლიაშვილი;
5.    ნინო ბაგაშვილი.
სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მთავარ სპეციალისტს დავით ბუაჩიძეს.
ე)  საბიბლიოთეკო ფონდების სპეციალისტები:
1.    არჩილ ცხვედაძე;
2.    თამარ გვრიტიშვილი;
3.    თამარ გრიგოლია;
4.    ქეთევან ჩიქვილაძე.
სტაჟიორთა საქმიანობის წარმართვა დაევალოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროს სპეციალისტს (ბიბლიოთეკარი) ეკა ყაჩმაზაშვილს.
2.    ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე.
3.    დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაინტერესებული პირებისა და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.


   
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მ/შ                          ე. ქემოკლიძე
« უკან დაბრუნება