ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის ანგარიში უნივერსიტეტის წესდების მე-11 მუხლის ,,პ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, გამოქვეყნდება  2014 წლის  პირველი კვარტლის დასრულებამდე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის ანგარიში (დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის №2 სხდომის ოქმით)
რექტორის ანგარიში(რექტორობის ერთი წელი)
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის ანგარიში (დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 მაისი №3 სხდომის ოქმით)
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის ანგარიში (დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016  წლის 31 მარტის  №1  სხდომის ოქმით)