პროექტები


დისტანციური სწავლის ცენტრი ჩართულია სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროექტში, რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტში ახალი სწავლების მეთოდების დანერგვასა და პოპულარიზაციას.